Tagy: detektiv, kancelář, špionážní technika, agentura, zabezpečení, ochrana, doprovod, detektivní, pátrání, odposlech, sledování, štěnice, eagle security

pokračování

8.13. V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH MŮŽE PRODÁVAJÍCÍ KUPUJÍCÍMU POSKYTNOUT DÁREK. V TOMTO 
PŘÍPADĚ JE DAROVACÍ SMLOUVA MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM UZAVŘENA S ROZVAZOVACÍ 
PODMÍNKOU, ŽE DOJDE-LI K ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM, POZBÝVÁ DAROVACÍ SMLOUVA OHLEDNĚ TAKOVÉHO DÁRKU ÚČINNOSTI A KUPUJÍCÍ JE POVINEN SPOLU SE ZBOŽÍM PRODÁVAJÍCÍMU VRÁTIT I POSKYTNUTÝ DÁREK.
 
8.14. SPOTŘEBITEL NEMŮŽE ODSTOUPIT OD SMLOUVY:
A) O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, JESTLIŽE BYLY SPLNĚNY S JEHO PŘEDCHOZÍM VÝSLOVNÝM SOUHLASEM 
B) O DODÁVCE ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY, JEJICHŽ CENA ZÁVISÍ NA VÝCHYLKÁCH FINANČNÍHO TRHU 
C) O DODÁNÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ, JEŽ MOHOU BÝT DODÁNY AŽ PO UPLYNUTÍ TŘICETI DNŮ 
D) O DODÁVCE ZBOŽÍ, KTERÉ BYLO UPRAVENO PODLE PŘÁNÍ SPOTŘEBITELE NEBO PRO JEHO OSOBU,
E) O DODÁVCE ZBOŽÍ, KTERÉ PODLÉHÁ RYCHLÉ ZKÁZE, JAKOŽ I ZBOŽÍ, KTERÉ BYLO PO DODÁNÍ 
PŘED UPLYNUTÍM LHŮTY PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A PODNIKATEL PŘED UZAVŘENÍM 
SMLOUVY SDĚLIL SPOTŘEBITELI, ŽE V TAKOVÉM PŘÍPADĚ NEMÁ PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD 
SMLOUVY, NEZÁVISLE NA VŮLI PODNIKATELE A K NĚMUŽ MŮŽE DOJÍT BĚHEM LHŮTY PRO ODSTOUPENÍ OD 
SMLOUVY,A JEJICHŽ CENA ZÁVISÍ NA VÝCHYLKÁCH FINANČNÍHO TRHU NEZÁVISLÝCH NA VŮLI PODNIKATELE,
NENÁVRATNĚ SMÍSENO S JINÝM ZBOŽÍM,
 
F) O OPRAVĚ NEBO ÚDRŽBĚ PROVEDENÉ V MÍSTĚ URČENÉM SPOTŘEBITELEM NA JEHO ŽÁDOST; TO 
VŠAK NEPLATÍ V PŘÍPADĚ NÁSLEDNÉHO PROVEDENÍ JINÝCH NEŽ VYŽÁDANÝCH OPRAV ČI DODÁNÍ 
JINÝCH NEŽ VYŽÁDANÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ,
 
G) O DODÁVCE ZBOŽÍ V UZAVŘENÉM OBALU, KTERÉ SPOTŘEBITEL Z OBALU VYŇAL A Z HYGIENICKÝCH 
DŮVODŮ JEJ NENÍ MOŽNÉ VRÁTIT,
 
H) O DODÁVCE ZVUKOVÉ NEBO OBRAZOVÉ NAHRÁVKY NEBO POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU, POKUD 
PORUŠIL JEJICH PŮVODNÍ OBAL,
 
I) O DODÁVCE NOVIN, PERIODIK NEBO ČASOPISŮ,
 
J) O UBYTOVÁNÍ, DOPRAVĚ, STRAVOVÁNÍ NEBO VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU, POKUD PODNIKATEL TATO 
PLNĚNÍ POSKYTUJE V URČENÉM TERMÍNU,
 
K) UZAVÍRANÉ NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉ DRAŽBY PODLE ZÁKONA UPRAVUJÍCÍHO VEŘEJNÉ DRAŽBY, NEBO
 
L) O DODÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU, POKUD NEBYL DODÁN NA HMOTNÉM NOSIČI A BYL DODÁN 
S PŘEDCHOZÍM VÝSLOVNÝM SOUHLASEM SPOTŘEBITELE PŘED UPLYNUTÍM LHŮTY PRO 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A PODNIKATEL PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY SDĚLIL SPOTŘEBITELI, ŽE 
V TAKOVÉM PŘÍPADĚ NEMÁ PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.
 
9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 
9.1.PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN OHLEDNĚ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ SE ŘÍDÍ PŘÍSLUŠNÝMI OBECNĚ ZÁVAZNÝMI PŘEDPISY.
 
9.2.KDO PLNÍ ZA ÚPLATU JINÉMU, JE ZAVÁZÁN PLNIT BEZ VAD S VLASTNOSTMI VYMÍNĚNÝMI NEBO OBVYKLÝMI TAK, ABY BYLO MOŽNÉ POUŽÍT PŘEDMĚT PLNĚNÍ PODLE SMLOUVY, A JE-LI STRANÁM ZNÁM, I PODLE ÚČELU SMLOUVY. JE-LI SPLNĚNO VADNĚ, MÁ ZÁKAZNÍK PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ.
 
9.3.PRODÁVAJÍCÍ SE ZAVAZUJE PLNIT VE STŘEDNÍ JAKOSTI, NENÍ – LI MEZI STRANAMI UJEDNÁNA JAKOST JINÁ.
 
9.4.PRODÁVAJÍCÍ PLNÍ VADNĚ ZEJMÉNA TEHDY:
A) POSKYTNE-LI PŘEDMĚT PLNĚNÍ, KTERÝ NEMÁ STANOVENÉ NEBO UJEDNANÉ VLASTNOSTI,
B) NEUPOZORNÍ-LI NA VADY, KTERÉ PŘEDMĚT PLNĚNÍ MÁ, AČ SE PŘI TAKOVÉM PŘEDMĚTU OBVYKLE NEVYSKYTUJÍ,
C) UJISTÍ-LI ZÁKAZNÍKA V ROZPORU SE SKUTEČNOSTÍ, ŽE PŘEDMĚT PLNĚNÍ NEMÁ ŽÁDNÉ VADY, ANEBO ŽE SE VĚC HODÍ K URČITÉMU UŽÍVÁNÍ, NEBO
D) ZCIZÍ-LI CIZÍ VĚC NEOPRÁVNĚNĚ JAKO SVOJI.
 
9.5.PRODÁVAJÍCÍ ODPOVÍDÁ KUPUJÍCÍMU, ŽE ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ NEMÁ VADY. ZEJMÉNA PRODÁVAJÍCÍ ODPOVÍDÁ KUPUJÍCÍMU, ŽE V DOBĚ, KDY KUPUJÍCÍ ZBOŽÍ PŘEVZAL:
A) MÁ ZBOŽÍ VLASTNOSTI, KTERÉ SI STRANY UJEDNALY, A CHYBÍ-LI UJEDNÁNÍ, MÁ TAKOVÉ VLASTNOSTI, KTERÉ PRODÁVAJÍCÍ NEBO VÝROBCE POPSAL NEBO KTERÉ KUPUJÍCÍ OČEKÁVAL S OHLEDEM NA POVAHU ZBOŽÍ A NA ZÁKLADĚ REKLAMY JIMI PROVÁDĚNÉ,
B) SE ZBOŽÍ HODÍ K ÚČELU, KTERÝ PRO JEHO POUŽITÍ PRODÁVAJÍCÍ UVÁDÍ NEBO KE KTERÉMU SE ZBOŽÍ TOHOTO DRUHU OBVYKLE POUŽÍVÁ,
C) ZBOŽÍ ODPOVÍDÁ JAKOSTÍ NEBO PROVEDENÍM SMLUVENÉMU VZORKU NEBO PŘEDLOZE, BYLA-LI JAKOST NEBO PROVEDENÍ URČENO PODLE SMLUVENÉHO VZORKU NEBO PŘEDLOHY,
D) JE ZBOŽÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM MNOŽSTVÍ, MÍŘE NEBO HMOTNOSTI A
E) ZBOŽÍ VYHOVUJE POŽADAVKŮM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.
 
9.6.USTANOVENÍ UVEDENÁ V ČL. 9.5 OBCHODNÍCH PODMÍNEK SE NEPOUŽIJÍ U ZBOŽÍ PRODÁVANÉHO ZA NIŽŠÍ CENU NA VADU, PRO KTEROU BYLA NIŽŠÍ CENA UJEDNÁNA, NA OPOTŘEBENÍ ZBOŽÍ ZPŮSOBENÉ JEHO OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM, U POUŽITÉHO ZBOŽÍ NA VADU ODPOVÍDAJÍCÍ MÍŘE POUŽÍVÁNÍ NEBO OPOTŘEBENÍ, KTEROU ZBOŽÍ MĚLO PŘI PŘEVZETÍ KUPUJÍCÍM, NEBO VYPLÝVÁ-LI TO Z POVAHY ZBOŽÍ.
 
9.7.PROJEVÍ-LI SE VADA V PRŮBĚHU ŠESTI MĚSÍCŮ OD PŘEVZETÍ, MÁ SE ZA TO, ŽE VĚC MĚLA VADY JIŽ PŘI PŘEVZETÍ.
 
9.8. VĚC JE VADNÁ, POKUD NEBYLA DODÁNA V UJEDNANÉM MNOŽSTVÍ, JAKOSTI A PROVEDENÍ. NEJSOU-LI JAKOST A PROVEDENÍ UJEDNÁNY, PLNÍ PRODÁVAJÍCÍ V JAKOSTI A PROVEDENÍ VHODNÝCH PRO ÚČEL PATRNÝ ZE SMLOUVY; JINAK PRO ÚČEL OBVYKLÝ. ZA VADU SE POVAŽUJE I PLNĚNÍ JINÉ VĚCI.
 
9.9. KUPUJÍCÍ NEMÁ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, JEDNÁ-LI SE O VADU, KTEROU MUSEL S VYNALOŽENÍM OBVYKLÉ POZORNOSTI POZNAT JIŽ PŘI UZAVŘENÍ SMLOUVY. TO NEPLATÍ, UJISTIL-LI HO PRODÁVAJÍCÍ VÝSLOVNĚ, ŽE VĚC JE BEZ VAD, ANEBO ZASTŘEL-LI VADU LSTIVĚ.
 
9.10. KUPUJÍCÍ BY MĚL VĚC PODLE MOŽNOSTI PROHLÉDNOUT CO NEJDŘÍVE PO PŘECHODU NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘESVĚDČIT SE O JEJÍCH VLASTNOSTECH A MNOŽSTVÍ.
 
9.11. JE-LI VADNÉ PLNĚNÍ PODSTATNÝM PORUŠENÍM SMLOUVY, MÁ KUPUJÍCÍ PRÁVO
A) NA ODSTRANĚNÍ VADY DODÁNÍM NOVÉ VĚCI BEZ VADY NEBO DODÁNÍM CHYBĚJÍCÍ VĚCI,
B) NA ODSTRANĚNÍ VADY OPRAVOU VĚCI,
C) NA PŘIMĚŘENOU SLEVU Z KUPNÍ CENY, NEBO
D) ODSTOUPIT OD SMLOUVY.
 
9.12. KUPUJÍCÍ SDĚLÍ PRODÁVAJÍCÍMU, JAKÉ PRÁVO SI ZVOLIL, PŘI OZNÁMENÍ VADY, NEBO BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU PO OZNÁMENÍ VADY. PROVEDENOU VOLBU NEMŮŽE ZMĚNIT BEZ SOUHLASU PRODÁVAJÍCÍHO; TO NEPLATÍ, ŽÁDAL-LI ZÁKAZNÍK OPRAVU VADY, KTERÁ SE UKÁŽE JAKO NEOPRAVITELNÁ. NEODSTRANÍ-LI PRODÁVAJÍCÍ VADY V PŘIMĚŘENÉ LHŮTĚ ČI OZNÁMÍ-LI ZÁKAZNÍKOVI, ŽE VADY NEODSTRANÍ, MŮŽE ZÁKAZNÍK POŽADOVAT MÍSTO ODSTRANĚNÍ VADY PŘIMĚŘENOU SLEVU Z KUPNÍ CENY, NEBO MŮŽE OD SMLOUVY ODSTOUPIT.
 
9.13. NEZVOLÍ-LI KUPUJÍCÍ SVÉ PRÁVO VČAS, MÁ PRÁVA JAKO PŘI NEPODSTATNÉM PORUŠENÍ SMLOUVY.
 
9.14. JE-LI O NEPODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY, MÁ ZÁKAZNÍK PRÁVO NA ODSTRANĚNÍ VADY, ANEBO NA PŘIMĚŘENOU SLEVU Z KUPNÍ CENY.
 
9.15. DOKUD ZÁKAZNÍK NEUPLATNÍ PRÁVO NA SLEVU Z KUPNÍ CENY NEBO NEODSTOUPÍ OD SMLOUVY, MŮŽE PRODÁVAJÍCÍ DODAT TO, CO CHYBÍ, NEBO ODSTRANIT PRÁVNÍ VADU. JINÉ VADY MŮŽE PRODÁVAJÍCÍ ODSTRANIT PODLE SVÉ VOLBY OPRAVOU VĚCI NEBO DODÁNÍM NOVÉ VĚCI; VOLBA NESMÍ ZÁKAZNÍKOVI ZPŮSOBIT NEPŘIMĚŘENÉ NÁKLADY.
 
9.16. NEODSTRANÍ-LI PRODÁVAJÍCÍ VADU VĚCI VČAS NEBO VADU VĚCI ODMÍTNE ODSTRANIT, MŮŽE KUPUJÍCÍ POŽADOVAT SLEVU Z KUPNÍ CENY, ANEBO MŮŽE OD SMLOUVY ODSTOUPIT. PROVEDENOU VOLBU NEMŮŽE ZÁKAZNÍK ZMĚNIT BEZ SOUHLASU PRODÁVAJÍCÍHO.
 
9.17. ZÁKAZNÍK NEMŮŽE ODSTOUPIT OD SMLOUVY, ANI POŽADOVAT DODÁNÍ NOVÉ VĚCI, NEMŮŽE-LI VĚC VRÁTIT V TOM STAVU, V JAKÉM JI OBDRŽEL. TO NEPLATÍ,
A) DOŠLO-LI KE ZMĚNĚ STAVU V DŮSLEDKU PROHLÍDKY ZA ÚČELEM ZJIŠTĚNÍ VADY VĚCI,
B) POUŽIL-LI KUPUJÍCÍ VĚC JEŠTĚ PŘED OBJEVENÍM VADY,
C) NEZPŮSOBIL-LI KUPUJÍCÍ NEMOŽNOST VRÁCENÍ VĚCI V NEZMĚNĚNÉM STAVU JEDNÁNÍM ANEBO 
D) PRODAL-LI KUPUJÍCÍ VĚC JEŠTĚ PŘED OBJEVENÍM VADY, SPOTŘEBOVAL-LI JI, ANEBO POZMĚNIL-LI VĚC PŘI OBVYKLÉM POUŽITÍ; STALO-LI SE TAK JEN ZČÁSTI, VRÁTÍ KUPUJÍCÍ PRODÁVAJÍCÍMU, OPOMENUTÍM, NEBO CO JEŠTĚ VRÁTIT MŮŽE, A DÁ PRODÁVAJÍCÍMU NÁHRADU DO VÝŠE, V NÍŽ MĚL Z POUŽITÍ VĚCI PROSPĚCH.
 
9.18. NEOZNÁMIL-LI ZÁKAZNÍK VADU VĚCI VČAS, POZBÝVÁ PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY.
 
9.19. ZÁKAZNÍK JE OPRÁVNĚN UPLATNIT PRÁVO Z VADY, KTERÁ SE VYSKYTNE U SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ V DOBĚ DVACETI ČTYŘ MĚSÍCŮ OD PŘEVZETÍ, POKUD PRODÁVAJÍCÍ NESTANOVÍ LHŮTU DELŠÍ. JE-LI NA PRODÁVANÉ VĚCI, NA JEJÍM OBALU, V NÁVODU PŘIPOJENÉMU K VĚCI NEBO V REKLAMĚ V SOULADU S JINÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY UVEDENA DOBA, PO KTEROU LZE VĚC POUŽÍT, POUŽIJÍ SE USTANOVENÍ O ZÁRUCE ZA JAKOST.
 
9.20. TOTO SE VŠAK NEPOUŽIJE
E) U VĚCI PRODÁVANÉ ZA NIŽŠÍ CENU NA VADU, PRO KTEROU BYLA NIŽŠÍ CENA UJEDNÁNA,
F) NA OPOTŘEBENÍ VĚCI ZPŮSOBENÉ JEJÍM OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM,
G) U POUŽITÉ VĚCI NA VADU ODPOVÍDAJÍCÍ MÍŘE POUŽÍVÁNÍ NEBO OPOTŘEBENÍ, KTEROU VĚC MĚLA 
H) VYPLÝVÁ-LI TO Z POVAHY VĚCI.
 
9.21. PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ ZÁKAZNÍKOVI NENÁLEŽÍ, POKUD ZÁKAZNÍK PŘED PŘEVZETÍM VĚCI VĚDĚL, ŽE VĚC MÁ VADU, ANEBO POKUD ZÁKAZNÍK VADU SÁM ZPŮSOBIL.
 
9.22. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ NELZE VZTAHOVAT NA OPOTŘEBENÍ VĚCI ZPŮSOBENÉ JEJÍM OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM ANI NA POŠKOZENÍ V DŮSLEDKU MANIPULACE VEDOUCÍ K POŠKOZENÍ VÝROBKU, NEJČASTĚJI PÁDU APOD.
 
9.23. NEOZNÁMIL-LI KUPUJÍCÍ VADU BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU POTÉ, CO JI MOHL PŘI VČASNÉ PROHLÍDCE A DOSTATEČNÉ PÉČI ZJISTIT, SOUD MU PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ NEPŘIZNÁ.
 
9.24. JEDNÁ-LI SE O SKRYTOU VADU, PLATÍ TOTÉŽ, NEBYLA-LI VADA OZNÁMENA BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU POTÉ, CO JI ZÁKAZNÍK MOHL PŘI DOSTATEČNÉ PÉČI ZJISTIT, NEJPOZDĚJI VŠAK DO DVOU LET PO ODEVZDÁNÍ VĚCI. K TOMU SOUD PŘIHLÉDNE JEN K NÁMITCE PRODÁVAJÍCÍHO, ŽE VADA NEBYLA VČAS OZNÁMENA. PRODÁVAJÍCÍ VŠAK NEMÁ PRÁVO NA NÁMITKU, JE-LI VADA DŮSLEDKEM SKUTEČNOSTI, O KTERÉ PRODÁVAJÍCÍ V DOBĚ ODEVZDÁNÍ VĚCI VĚDĚL NEBO MUSEL VĚDĚT.
 
9.25. POŽÁDÁ-LI O TO KUPUJÍCÍ, POTVRDÍ MU PRODÁVAJÍCÍ V PÍSEMNÉ FORMĚ, V JAKÉM ROZSAHU A PO JAKOU DOBU TRVAJÍ JEHO POVINNOSTI V PŘÍPADĚ VADNÉHO PLNĚNÍ. PRODÁVAJÍCÍ MÁ POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ NEJMÉNĚ V TAKOVÉM ROZSAHU, V JAKÉM TRVAJÍ POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ VÝROBCE. V POTVRZENÍ UVEDE I SVÉ JMÉNO, SÍDLO A IDENTIFIKUJÍCÍ ÚDAJ, POPŘÍPADĚ I DALŠÍ ÚDAJE POTŘEBNÉ KE ZJIŠTĚNÍ JEHO TOTOŽNOSTI.
 
9.26. JE-LI TO POTŘEBNÉ, VYSVĚTLÍ PRODÁVAJÍCÍ V POTVRZENÍ SROZUMITELNÝM ZPŮSOBEM OBSAH, ROZSAH, PODMÍNKY A DOBU TRVÁNÍ SVÉ ODPOVĚDNOSTI I ZPŮSOB, JAKÝM LZE UPLATNIT PRÁVA Z NÍ PLYNOUCÍ. V POTVRZENÍ PRODÁVAJÍCÍ ZÁROVEŇ UVEDE, ŽE DALŠÍ PRÁVA ZÁKAZNÍKA, KTERÁ SE KE KOUPI VĚCI VÁŽOU, NEJSOU DOTČENA. NESPLNĚNÍ TĚCHTO POVINNOSTÍ NENÍ NA ÚJMU PLATNOSTI POTVRZENÍ.
 
9.27. NEBRÁNÍ-LI TOMU POVAHA VĚCI, LZE TOTO POTVRZENÍ NAHRADIT DOKLADEM O ZAKOUPENÍ VĚCI OBSAHUJÍCÍM UVEDENÉ ÚDAJE.
 
9.28. UJEDNAJÍ-LI SI PRODÁVAJÍCÍ A KUPUJÍCÍ ZKRÁCENÍ DOBY PRO UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ, NEPŘIHLÍŽÍ SE K TAKOVÉMU UJEDNÁNÍ. TO NEPLATÍ, POKUD STRANY ZKRÁTILY TUTO DOBU NA POLOVINU ZÁKONNÉ DOBY PŘI KOUPI JIŽ POUŽITÉHO SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ; UJEDNALY-LI SI ZKRÁCENÍ VĚTŠÍ, PLATÍ ZA UJEDNANOU POLOVINA ZÁKONNÉ DOBY.
 
9.29. PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ ZÁKAZNÍKOVI NENÁLEŽÍ, POKUD ZÁKAZNÍK PŘED PŘEVZETÍM VĚCI VĚDĚL, ŽE VĚC MÁ VADU, ANEBO POKUD ZÁKAZNÍK VADU SÁM ZPŮSOBIL.
 
9.30. PRÁVA Z VADY SE UPLATŇUJÍ U PRODÁVAJÍCÍHO, U KTERÉHO VĚC BYLA KOUPENA. JE-LI VŠAK V POTVRZENÍ UVEDENA JINÁ OSOBA URČENÁ K OPRAVĚ, KTERÁ JE V MÍSTĚ PRODÁVAJÍCÍHO NEBO V MÍSTĚ PRO ZÁKAZNÍKA BLIŽŠÍM, UPLATNÍ ZÁKAZNÍK PRÁVO NA OPRAVU U TOHO, KDO JE URČEN K PROVEDENÍ OPRAVY. OSOBA TAKTO URČENÁ K OPRAVĚ PROVEDE OPRAVU VE LHŮTĚ DOHODNUTÉ MEZI PRODÁVAJÍCÍM PŘI PŘEVZETÍ KUPUJÍCÍM, NEBOA KUPUJÍCÍM PŘI KOUPI VĚCI.
 
9.31. UPLATNÍ-LI ZÁKAZNÍK PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ, POTVRDÍ MU DRUHÁ STRANA V PÍSEMNÉ FORMĚ, KDY PRÁVO UPLATNIL, JAKOŽ I PROVEDENÍ OPRAVY A DOBU JEJÍHO TRVÁNÍ.
 
9.32. S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, KDY JE K PROVEDENÍ OPRAVY URČENA JINÁ OSOBA, JE PRODÁVAJÍCÍ POVINEN PŘIJMOUT REKLAMACI V KTERÉKOLI PROVOZOVNĚ, V NÍŽ JE PŘIJETÍ REKLAMACE MOŽNÉ S OHLEDEM NA SORTIMENT PRODÁVANÉHO ZBOŽÍ NEBO POSKYTOVANÝCH SLUŽEB, PŘÍPADNĚ I V SÍDLE NEBO MÍSTĚ PODNIKÁNÍ. PRODÁVAJÍCÍ JE POVINEN ZÁKAZNÍKOVI VYDAT PÍSEMNÉ POTVRZENÍ O TOM, KDY ZÁKAZNÍK PRÁVO UPLATNIL, CO JE OBSAHEM REKLAMACE A JAKÝ ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE 
SPOTŘEBITEL POŽADUJE; A DÁLE POTVRZENÍ O DATU A ZPŮSOBU VYŘÍZENÍ REKLAMACE, VČETNĚ POTVRZENÍ O PROVEDENÍ OPRAVY A DOBĚ JEJÍHO TRVÁNÍ, PŘÍPADNĚ PÍSEMNÉ ODŮVODNĚNÍ ZAMÍTNUTÍ REKLAMACE. 
TATO POVINNOST SE VZTAHUJE I NA JINÉ OSOBY URČENÉ K PROVEDENÍ OPRAVY. PRODÁVAJÍCÍ NEBO JÍM POVĚŘENÝ PRACOVNÍK ROZHODNE O REKLAMACI IHNED, VE SLOŽITÝCH PŘÍPADECH DO TŘÍ PRACOVNÍCH DNŮ. DO TÉTO LHŮTY SE NEZAPOČÍTÁVÁ DOBA PŘIMĚŘENÁ PODLE DRUHU VÝROBKU ČI SLUŽBY POTŘEBNÁ K ODBORNÉMU POSOUZENÍ VADY.
 
9.33. REKLAMACE VČETNĚ ODSTRANĚNÍ VADY MUSÍ BÝT VYŘÍZENA BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU, NEJPOZDĚJI DO 30 DNŮ ODE DNE UPLATNĚNÍ REKLAMACE, POKUD SE PRODÁVAJÍCÍ SE ZÁKAZNÍKEM NEDOHODNE NA DELŠÍ LHŮTĚ. MARNÉ UPLYNUTÍ TÉTO LHŮTY SE POVAŽUJE ZA PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY.
 
9.34. DOJDE-LI K VÝMĚNĚ VĚCI, ZAČNE BĚŽET ZÁRUČNÍ DOBA ZNOVU OD PŘEVZETÍ NOVÉ VĚCI.
 
9.35. PRO REKLAMACI NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE PÍSEMNĚ DOPISEM, TELEFONICKY 735 546 8O4, E-MAILEM INFO@DETEKTIVNI-KANCL.CZ
 
9.36. ZA SITUACE, KDY JE POTŘEBA ZBOŽÍ ZASLAT PRODÁVAJÍCÍMU, SI KUPUJÍCÍ VE VLASTNÍM ZÁJMU VEDE TAK, ABY BYLO ZBOŽÍ DŮKLADNĚ ZABALENO DO VHODNÉHO A DOSTATEČNĚ CHRÁNÍCÍHO OBALOVÉHO MATERIÁLU, A TO VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A OZNAČÍ ZÁSILKU PŘÍSLUŠNÝMI SYMBOLY.
 
9.37. ZBOŽÍ K REKLAMACI KUPUJÍCÍ ZAŠLE BĚŽNÝM OBCHODNÍM BALÍKEM NA ADRESU SÍDLA SPOLEČNOSTI.
 
9.38. SOUČÁSTÍ REKLAMACE BY MĚLO BÝT PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI A POPIS ZÁVADY.
 
9.39. PRODÁVAJÍCÍ KUPUJÍCÍHO UPOZORŇUJE, ŽE ZBOŽÍ ZASLANÉ NA DOBÍRKU NEBUDE PŘIJATO.
 
9.40. PO VYŘÍZENÍ REKLAMACE BUDE PRODÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍKA NEJČASTĚJI TELEFONICKY, E-MAILEM, PŘÍPADNĚ DOPISEM KONTAKTOVAT.
 
9.41. V PŘÍPADĚ, ŽE PRODÁVAJÍCÍ POSKYTL ZDARMA K NÁKUPU BENEFIT VE FORMĚ DÁRKU, NEVZTAHUJE SE NA TAKOVÝ DÁREK PRÁVA SPOTŘEBITELE.
 
9.42. NUTNÉ NÁKLADY VZNIKLÉ S OPRÁVNĚNOU REKLAMACÍ HRADÍ PRODÁVAJÍCÍ. V PŘÍPADĚ NEOPRÁVNĚNÉ REKLAMACE NESE NÁKLADY S NEOPRÁVNĚNOU REKLAMACÍ SPOJENÉ KUPUJÍCÍ.
 
9.43. K MIMOSOUDNÍMU ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ Z KUPNÍ SMLOUVY, JE PŘÍSLUŠNÁ ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE, SE SÍDLEM ŠTĚPÁNSKÁ 567/15, 120 00 PRAHA 2, INTERNETOVÁ ADRESA: HTTPS://WWW.COI.CZ/MIMOSOUDNI-RESENI-SPOTREBITELSKYCH-SPORU-ADR/.SPOTŘEBITEL MŮŽE VYUŽÍT ROVNĚŽ PLATFORMU PRO ŘEŠENÍ SPORŮ ONLINE, KTERÁ JE ZŘÍZENA EVROPSKOU KOMISÍ NA ADRESE: HTTP://EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ODR/
 
10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
10.1.OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKŮ JSOU UCHOVÁVÁNY V SOULADU S PLATNÝMI ZÁKONY ČESKÉ REPUBLIKY, ZEJMÉNA SE ZÁKONEM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Č. 101/2000 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH DODATKŮ A PŘEDPISŮ.
 
10.2.KUPUJÍCÍ SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM VYŘÍZENÍ JEHO OBJEDNÁVKY, VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ Z KUPNÍ SMLOUVY PLYNOUCÍCH, STEJNĚ JAKO PRO ÚČELY VEDENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU, A TO V NÁSLEDUJÍCÍM ROZSAHU: FIRMA, IČ, DIČ, JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESA ELEKTRONICKÉ POŠTY, TELEFONNÍ ČÍSLO (DÁLE JEN „OSOBNÍ ÚDAJE“).
 
10.2.KUPUJÍCÍ SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ I PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY, JAKO JE ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A INFORMACÍ ZÁKAZNÍKOVI. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ VŠAK NENÍ PODMÍNKOU PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY. TENTO SOUHLAS JE MOŽNÉ KDYKOLI PÍSEMNĚ ODVOLAT NA ADRESE INFO@DETEKTIVNI-KANCL.CZ
 
10.3.VEŠKERÉ ÚDAJE ZÍSKANÉ OD ZÁKAZNÍKŮ JSOU UŽÍVÁNY VÝHRADNĚ PRO VNITŘNÍ POTŘEBU PRODÁVAJÍCÍHO A NIKDY NEBUDOU POSKYTOVÁNY TŘETÍM OSOBÁM. VÝJIMKU PŘEDSTAVUJÍ EXTERNÍ DOPRAVCI, KTERÝM JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKŮ PŘEDÁVÁNY V MINIMÁLNÍM ROZSAHU, KTERÉ JSOU NUTNÉ PRO BEZPROBLÉMOVÉ DORUČENÍ ZBOŽÍ, DÁLE BANKA, KTERÁ SE PODÍLÍ NA VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY (SPLÁTKOVÝ PRODEJ). FAKTURY MOHOU BÝT PŘEDÁNY SUBJEKTŮM, KTERÉ JSOU OPRÁVNĚNY TYTO DOKLADY KONTROLOVAT (SPRÁVCE DANĚ APOD.)
 
10.4.ZÁKAZNÍK BERE NA VĚDOMÍ, ŽE JE POVINEN SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE UVÁDĚT SPRÁVNĚ A PRAVDIVĚ A ŽE PŘÍPADNÉ CHYBY V UVEDENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEMOHOU JÍT K TÍŽI PRODÁVAJÍCÍHO.
 
10.5.ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA MŮŽE BÝT PRODÁVAJÍCÍM POVĚŘENA TŘETÍ OSOBA JAKOŽTO ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
 
10.6.ZÁKAZNÍK MÁ PRÁVO PŘÍSTUPU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM A PRÁVO NA JEJICH OPRAVU VČETNĚ DALŠÍCH ZÁKONNÝCH PRÁV K TĚMTO ÚDAJŮM. 
KUPUJÍCÍ MÁ PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JE TAK OPRÁVNĚN POŽÁDAT PRODÁVAJÍCÍHO O VYMAZÁNÍ SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DATABÁZE. ZÁKAZNÍK TAK PROVEDE DORUČENÍM E-MAILOVÉ ZPRÁVY SE ŽÁDOSTÍ O ODSTRANĚNÍ Z DATABÁZE NA E-MAIL: INFO@DETEKTIVNI-KANCL.CZ NEBO PÍSEMNĚ NA ADRESU FIRMY.
 
10.7.V PŘÍPADĚ NEODVOLÁNÍ SOUHLASU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PO DOBU NEURČITOU.
 
10.8.OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU ZPRACOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ AUTOMATIZOVANÝM ZPŮSOBEM NEBO V TIŠTĚNÉ PODOBĚ NEAUTOMATIZOVANÝM ZPŮSOBEM.
 
10.9.ZÁKAZNÍK SOUHLASÍ S UKLÁDÁNÍM TZV. COOKIES DO JEHO POČÍTAČE. V PŘÍPADĚ, ŽE JE OBJEDNÁVKU NA WEBOVÉ STRÁNCE PRODÁVAJÍCÍHO MOŽNÉ PROVÉST A PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO Z KUPNÍ SMLOUVY PLNIT, ANIŽ BY DOCHÁZELO K UKLÁDÁNÍ TZV. COOKIES NA POČÍTAČ KUPUJÍCÍHO, MŮŽE KUPUJÍCÍ SOUHLAS PODLE PŘEDCHOZÍ VĚTY KDYKOLIV ODVOLAT.
 
10.10.V PŘÍPADĚ, ŽE BY SE KUPUJÍCÍ DOMNÍVAL, ŽE PRODÁVAJÍCÍ ČI JÍM POVĚŘENÉ OSOBY PROVÁDÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ROZPORU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY, MŮŽE POŽÁDAT PRODÁVAJÍCÍHO O VYSVĚTLENÍ, NEBO POŽADOVAT, ABY PRODÁVAJÍCÍ ČI JÍM POVĚŘENÁ OSOBA KE ZPRACOVÁNÍ ODSTRANILA TAKTO VZNIKLÝ STAV. ROVNĚŽ PRO PŘÍPAD, ŽE KUPUJÍCÍ POŽÁDÁ O INFORMACI O ZPRACOVÁNÍ SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JE MU PRODÁVAJÍCÍ POVINEN TUTO INFORMACI PŘEDAT. PRODÁVAJÍCÍ JE OPRÁVNĚN ZA POSKYTNUTÍ INFORMACE PODLE PŘEDCHOZÍ VĚTY POŽADOVAT PŘIMĚŘENOU ÚHRADU NEPŘEVYŠUJÍCÍ NÁKLADY NEZBYTNÉ NA POSKYTNUTÍ INFORMACE.
 
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
11.1.KUPNÍ SMLOUVA JE UZAVŘENA A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYHOTOVENY V ČESKÉM JAZYCE.
 
11.2.V PŘÍPADĚ EXISTENCE MEZINÁRODNÍHO PRVKU V PRÁVNÍM VZTAHU STRANY SJEDNÁVAJÍ, ŽE SE PRÁVA A POVINNOSTI Z TOHOTO VZTAHU VYPLÝVAJÍCÍ ŘÍDÍ ČESKÝM PRÁVEM. TÍMTO NEJSOU DOTČENA PRÁVA SPOTŘEBITELE VYPLÝVAJÍCÍ Z OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.
 
11.3.KUPNÍ SMLOUVA VČETNĚ OBCHODNÍCH PODMÍNEK JE ARCHIVOVÁNA PRODÁVAJÍCÍM V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ A NENÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ.
 
11.4.PRODÁVAJÍCÍ NENESE ODPOVĚDNOST ZA CHYBY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU ZÁSAHŮ TŘETÍCH OSOB DO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO V DŮSLEDKU UŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY V ROZPORU S JEJICH URČENÍM.
 
11.5.INFORMACE O ZBOŽÍ ZVEŘEJNĚNÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PRODÁVAJÍCÍHO MOHOU BÝT ZČÁSTI PŘEBÍRÁNY OD TŘETÍCH STRAN (VÝROBCŮ, DISTRIBUTORŮ...), MOHOU OBSAHOVAT VĚCNÉ A TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI ČI TYPOGRAFICKÉ CHYBY A MOHOU BÝT AKTUALIZOVÁNY BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.
 
11.6.PRODÁVAJÍCÍ MŮŽE KDYKOLIV BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ ZMĚNIT PRODUKTY A SLUŽBY POPSANÉ NA SVÝCH STRÁNKÁCH A NEGARANTUJE VĚCNOU SPRÁVNOST JEJICH OBSAHU.
 
11.7.NÁKLADY NA POUŽITÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ JSOU V BĚŽNÉ VÝŠI, HRADÍ JE ZÁKAZNÍK A ODPOVÍDAJÍ TARIFŮM TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB ZÁKAZNÍKA ČI TARIFŮM DODAVATELŮ JINÝCH SLUŽEB, KTERÉ ZÁKAZNÍK VYUŽÍVÁ.
 
11.8.OBCHODNÍ PODMÍNKY JSOU PLATNÉ A ÚČINNÉ V DEN ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY, PRODÁVAJÍCÍ SI VŠAK VYHRAZUJE PRÁVO OBCHODNÍ PODMÍNKY ZMĚNIT. STARŠÍ VERZE OBCHODNÍCH PODMÍNEK JSOU VŠAK ARCHIVOVÁNY A MOHOU BÝT NA VYŽÁDÁNÍ E-MAILEM POSKYTNUTY.
 
11.9.PRODÁVAJÍCÍ MŮŽE POSKYTOVAT NA ZBOŽÍ SLEVY. CENY U ZBOŽÍ V AKCI PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB TOHOTO AKČNÍHO ZBOŽÍ.
 
11.10.KUPUJÍCÍMU MŮŽE BÝT DORUČOVÁNO NA ADRESU ELEKTRONICKÉ POŠTY UVEDENOU V JEHO UŽIVATELSKÉM ÚČTU ČI UVEDENOU KUPUJÍCÍM V OBJEDNÁVCE.
 
11.11.NABÍDKA PRODEJE ZBOŽÍ A CENY TOHOTO ZBOŽÍ ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI PO DOBU, KDY JSOU ZOBRAZOVÁNY VE WEBOVÉM ROZHRANÍ PRODÁVAJÍCÍHO.
 
11.12.PŘÍLOHU OBCHODNÍCH PODMÍNEK TVOŘÍ VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A VZOROVÉ POUČENÍ O ODSTOUPENÍ.
 
11.13.KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO:
 

HiTECH Electronics s.r.o.
Kaprova 42
Praha 1 110 00

IČ: O4O 88 654
DIČ: CZ O4O 88 654

Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR: 2102109057 / 2010
Bankovní spojení pro platby v EUR v SR: 2102109057 / 8330

Bankovní spojení pro platby v EUR z EU: IBAN CZ3820100000002102109057
BIC kód/SWIFT FIOBCZPPXXX, BANKOVNÍ ÚSTAV: FIO BANKA

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 242360.

PŘIHLÁŠENÍ = 5% SLEVA

Po registraci a přihlášení budete mít na další nákupy 5% slevu. Platí na všechny položky na eshopu bez výjimky.


NEWSLETTER - novinky na email

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z oblasti detektivní ochrany a špionážní techniky.

CERTIFIKACE

 

  

 

KOŠÍK

Košík je prázdný

DOTAZ na detektivy
Predaj na Slovensko

Informácie o predaji na Slovensko, pozri tu. Je možné zaslať tovar v hotovosti na dobierku alebo si môžete zvoliť platbu vopred na účet do banky na Slovensku. Cena dopravy v tomto prípade je rovnaká ako pre objednávky po Českej republike.